+38 (0542) 77-91-50

+38 (0542) 77-91-50

147 лет на рынке
насосного оборудования

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 01.09.2015р.

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм
інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для
розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Генеральний директор

 

 

 

Циган Андрiй Борисович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та
ініціали керівника)

 

 

М.П.

 

30.09.2015

(дата)

 

Особлива інформація (інформація
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне
найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство
«Свеський насосний завод»

2.
Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3.
Місцезнаходження

41226, смт Свеса, Заводська, 1

4. Код за ЄДРПОУ

05785454

5. Міжміський
код та телефон, факс

0545663360 0545663360

6. Електронна
поштова адреса

snz@emitent.net.ua

 

 

II. Дані про дату та місце
оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення
розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

30.09.2015

 

(дата)

2. Повідомлення
опубліковано у*

187 Бюлетень «Вiдомостi Нацiональної
комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку»

02.10.2015

 

(номер та
найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення
розміщено на сторінці

snz.com.ua

в мережі Інтернет

01.10.2015

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

 

Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або
припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі
емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

30.09.2015

припинено повноваження

Генеральний директор

Циган Андрiй Борисович

 

0

Зміст
інформації:

Наглядовою радою Публiчного акцiонерного товариства
«Свеський насосний завод» вiд 30.09.2015 року

(протокол № 300915-1 вiд 30.09.2015 року) прийнятi рiшення про змiну складу
посадових осiб емiтента, а саме:

у зв”язку iз закiнченням строку трудового контракту 30.09.2015 року припинено
повноваження генерального

директора Цигана Андрiя Борисовича, акцiями амiтента не володiє, особу було
призначено 01.07.2015 року.

Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа
не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.

30.09.2015

призначено

Генеральний директор

Циган Андрiй Борисович

 

0

Зміст
інформації:

Наглядовою радою Публiчного акцiонерного товариства
«Свеський насосний завод» вiд 30.09.2015 року

(протокол № 300915-1 вiд 30.09.2015 року) прийнято рiшення про змiну складу
посадових осiб емiтента, а саме:

Призначено генеральним директором товариства Цигана Андрiя Борисовича,
акцiями емiтента не володiє,

особу призначено строком з 01.10.2015 року по 31.03.2016 року включно. До
призначення на посаду, у перiод

з 25.11.2014 року по 14.02.2015 року, перебував на облiку у Кременчуцькому
мiськрайонному ценрi зайнятостi,

як безробiтний. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти
рокiв: головний iнженер НВП «Феролiт»,

стажист заступника начальника цеху виробництва механоремонтного цеху,
заступник начальника механоремонтного

цеху з ремонтного виробництва, начальник вагоноскладального цеху, стажер
начальника технологiчного

управлiння ПАТ «Корюкiвський вагонобудiвний завод». Фiзична особа
не надала згоди на розкриття паспортних

даних. Посадова особа не має непогшеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини.