+38 (0542) 77-91-50

+38 (0542) 77-91-50

147 лет на рынке
насосного оборудования

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство «Свеський насосний завод»

2. Код за ЄДРПОУ

05785454

3. Місцезнаходження

41226, смт Свеса, Заводська, 1

4. Міжміський код, телефон та факс

0545663360 0545663360

5. Електронна поштова адреса

snz@mail.ru

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

http://www.snz.com.ua

7. Вид особливої інформації

Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення

16 лютого 2015 року припинено повноваження за власним бажанням члена Наглядової Ради ПАТ «Свеський насосний завод» Бiдного Володимира Миколайовича (Паспортнi данi: фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) згiдно Протоколу засiдання Наглядової Ради ПАТ «Свеський насосний завод» № 160215-1 вiд 16.02.2015 року. Пiдстава для припинення повноважень — заява Бiдного В.М. Часткою в статутному капiталi емiтента ПАТ «Свеський насосний завод» звiльнена особа не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк перебування на займанiй посадi: з 23.04.2014 року по 16.02.2015 року. На посаду звiльненої особи нiкого не призначено.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади

Михайлов Микола Петрович

В.о. генерального директора

(підпис)

(ініціали та прізвище керівника)

М.П.

17.02.2015

(дата)