+38 (0542) 77-91-50

+38 (0542) 77-91-50

147 лет на рынке
насосного оборудования

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство «Свеський насосний завод»

2. Код за ЄДРПОУ

05785454

3. Місцезнаходження

41226, смт Свеса, Заводська, 1

4. Міжміський код, телефон та факс

0545663360 0545663360

5. Електронна поштова адреса

bdo@fortbank.com.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

http://www.snz.com.ua/

7. Вид особливої інформації

Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення

Наглядовою радою Публiчного акцiонерного товариства «Свеський насосний завод» вiд 26 березня 2015 року (протокол № 260315-1 вiд 26.03.2015р.) прийнятi рiшення про змiну складу посадових осiб емiтента, а саме:
у зв’язку з закiнченням строку трудового контракту 31.03.2015 року звiльнено в.о. Генерального директора Михайлова Миколи Петровича, акцiями емiтента не володiє, особу було обрано на посаду 01.01.15 р. Звiльнення посадової особи виконано на пiдставi особистої заяви Михайлова М.П. Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.

Наглядовою радою Публiчного акцiонерного товариства «Свеський насосний завод» вiд 26 березня 2015 року (протокол № 260315-1 вiд 26.03.2015р.) прийнятi рiшення про змiну складу посадових осiб емiтента, а саме:Призначено в.о. Генерального директора Книша Євгенiя Васильовича, акцiями емiтента володiє у кiлькостi 5 шт., особу призначено строком з 01.04.2015 року по 30.06.2015 р. Основне мiсце роботи до призначення на посаду — ПАТ «Свеський насосний завод», директор з виробництва – заступник генерального директора. Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади

Михайлов Микола Петрович

В.о. генерального директора

(підпис)

(ініціали та прізвище керівника)

М.П.

26.03.2015

(дата)