+38 (0542) 77-91-50

+38 (0542) 77-91-50

147 лет на рынке
насосного оборудования

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

В.о. Генерального директора Михайлов Микола Петрович
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 05.09.2014
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство «Свеський насосний завод»
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
41226, Сумська обл., Ямпiльський р-н., смт. Свеса, вул. Заводська, 1
4. Код за ЄДРПОУ
05785454
5. Міжміський код та телефон, факс
05456-63305 05456-63305
6. Електронна поштова адреса
snz@emitent.net.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 03.09.2014
(дата)
2. Повідомлення 168 Бюлетень «Вiдомостi НКЦПФР» 05.09.2014
опубліковано у (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://www.snz.com.ua/ в мережі Інтернет 05.09.2014
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

02.09.2014

припинено повноваження

в.о. Генерального директора

Михайлов Микола Петрович

0

Зміст інформації:

Згiдно з рiшенням Наглядової ради ПАТ «Свеський насосний завод» (протокол № 020914-1 вiд 02.09.2014 р.) прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб:
у зв’язку з закiнченням термiну припинено повноваження в.о. Генерального директора Михайлова Миколи Петровича, акцiями емiтента не володiє, особу було обрано на посаду 12.06.14 р.
Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.

02.09.2014

обрано

в.о. Генерального директора

Михайлов Микола Петрович

0

Зміст інформації:

Згiдно з рiшенням Наглядової ради ПАТ «Свеський насосний завод» (протокол № 020914-1 вiд 02.09.2014 р.) прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб:
обрано в.о. Генерального директора Михайлова Миколи Петровича, акцiями емiтента не володiє, особу було обрано строком до 01.01.2015 р.Основне мiсце роботи до призначення на посаду — ВАТ «Крюкiвський вагонобудiвний завод», начальник корпусу пасажирського вагонобудування. Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.