+38 (0542) 77-91-50

+38 (0542) 77-91-50

147 лет на рынке
насосного оборудования

Повідомлення про загальні збори акціонерів, які відбудуться 23 квітня 2015 року.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СВЕСЬКИЙ НАСОСНИЙ ЗАВОД»

(далі — Товариство), повідомляє, що 23 квітня 2015 року о 13.00 год. за адресою:

Сумська обл, Ямпільський р-н, смт. Свеса, вул. Заводська, 1, конференц-зал,

відбудуться чергові загальні збори акціонерів Товариства

(код ЄДРПОУ — 05785454, місцезнаходження — 41226, Сумська обл, Ямпільський р-н, смт. Свеса, вул. Заводська, 1).

Порядок денний зборів:

1. Обрання лічильної комісії, затвердження порядку проведення загальних зборів акціонерів Товариства.

2. Звіт В.о. Генерального директора ПАТ «Свеський насосний завод» про фінансово-господарську діяльність Товариства в 2014 р.

3. Звіт наглядової ради Товариства за 2014 рік.

4. Звіт ревізійної комісії Товариства за 2014 рік. Затвердження висновків ревізійної комісії за 2014 рік.

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік. Затвердження порядку розподілу прибутку за 2014 рік.

6. Відкликання та обрання членів наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно-правових (трудових) договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради.

7. Відкликання та обрання Ревізійної комісії Товариства.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)

Найменування показника

період

звітний 2014 р.

попередній 2013 р.

Усього активів

69311

66278

Основні засоби

14190

15929

Довгострокові фінансові інвестиції

151

151

Запаси

29417

29734

Сумарна дебіторська заборгованість

21411

16366

Грошові кошти та їх еквіваленти

492

1350

Нерозподілений прибуток

452

— 2890

Власний капітал

33961

30813

Статутний капітал

2278

2278

Довгострокові зобов’язання

12418

21124

Поточні зобов’язання

22932

14341

Чистий прибуток (збиток)

3148

-91

Середньорічна кількість акцій (шт.)

45556183

45556183

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт..)

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

598

696

Реєстрація акціонерів та їх представників відбудеться в день проведення зборів за місцем їх проведення з 12.00 до 12.50.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь в річних загальних зборах акціонерів, — станом на 24 годину «17» квітня 2015 року.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт). Представники акціонерів, що прибули для участі в річних загальних зборах акціонерів, окрім документу, що посвідчує особу, мають надати під час реєстрації довіреність про передачу їм права на участь та голосування у зборах, видану акціонером та оформлену і посвідчену в порядку, встановленому чинним законодавством України.

З документами та іншими матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних загальних зборів, акціонери можуть ознайомитись особисто у начальника юридичного відділу Дудко Ігоря Миколайовича за місцезнаходженням ПАТ «Свеський насосний завод» (41226, Сумська обл., Ямпільський р-н, смт. Свеса, вул. Заводська, 1) у робочі дні з 09.00 до 11.00 та в день проведення загальних зборів — у місці їх проведення.

Телефон для довідок: 05456-63360.

Особа, що вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вказана у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно чинного законодавства.

В.о. генерального директора М.П. Михайлов

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в бюлетені «Відомості ДКЦПФР» № 51 від 17 березня 2015 р.