+38 (0542) 77-91-50

+38 (0542) 77-91-50

147 лет на рынке
насосного оборудования

Шановний акціонер ПАТ «СВЕСЬКИЙ НАСОСНИЙ ЗАВОД»!

Повідомляємо, що з 12 жовтня 2013 року набрав чинності ЗАКОН УКРАЇНИ «Про депозитарну систему України». У відповідності до ст. 5 цього Закону рахунок у цінних паперах депонента відкривається депозитарною установою на підставі договору про обслуговування рахунка в цінних паперах власнику цінних паперів, співвласникам цінних паперів або нотаріусу, на депозит якого внесено цінні папери. Договір про обслуговування рахунка в цінних паперах укладається між депонентом та депозитарною установою, відповідно до якого депозитарна установа в установленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку на рахунку у цінних паперах веде облік цінних паперів, що належать власникові або співвласникам цінних паперів, а також облік прав зазначених осіб на цінні папери, що обліковуються на певному рахунку у цінних паперах, та обмеження таких прав.

Депонент – власник цінних паперів, співвласники цінних паперів, нотаріус, на депозит якого внесено цінні папери, яким рахунок у цінних паперах відкривається депозитарною установою на підставі відповідного договору про обслуговування рахунка в цінних паперах.

Розділ IV Закону України «Про депозитарну систему України» передбачає, що власник цінних паперів, які були дематеріалізовані, зобов’язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. У разі якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

Особливості депозитарного обліку цінних паперів, прав на цінні папери, власники яких не виконали вищевказаної вимоги, та порядок встановлення і скасування обмежень, щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента, визначаються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

З огляду на вищевказане, повідомляємо, що для використання своїх прав за цінними паперами, а саме простими іменними акціями Публічного акціонерного товариства «СВЕСЬКИЙ НАСОСНИЙ ЗАВОД», Вам необхідно звернутися до депозитарної установи Публічне акціонерне товариство «Фортуна-банк»(код за ЄДРПОУ 26254732), з якою ПАТ «СВЕСЬКИЙ НАСОСНИЙ ЗАВОД» було укладено договiр на надання послуг щодо вiдкриття та ведення рахункiв у цiнних паперах власникам простих iменних акцiй для укладення нового договору з ним або з іншою депозитарною установою.

Депозитарна установа — Публічне акціонерне товариство «Фортуна-банк»

04070, м. Київ, вул. Боричів Тік, 35-В, (044) 537-62-67, (044) 537-62-60,

f39@fortbank.com.ua

В.о. генерального директора

ПАТ «СВЕСЬКИЙ НАСОСНИЙ ЗАВОД»                                            Михайлов Микола Петрович

Вик. Дудко І.М.,
тел.(05456) 6-33-60