+38 (0542) 77-91-50

+38 (0542) 77-91-50

147 лет на рынке
насосного оборудования

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

В.о. генерального директора

Михайлов Микола Петрович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

17.02.2015

(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство «Свеський насосний завод»

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

41226, смт Свеса, Заводська, 1

4. Код за ЄДРПОУ

05785454

5. Міжміський код та телефон, факс

0545663360 0545663360

6. Електронна поштова адреса

snz@mail.ru

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

17.02.2015

(дата)

2. Повідомлення

33 Бюлетень «Вiдомостi НКЦППФР»

18.02.2015

опубліковано у

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

http://www.snz.com.ua

в мережі Інтернет

17.02.2015

(адреса сторінки)

(дата)